एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रOCMC
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको नेतृत्वमा स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयले एकपटक संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) स्थापना गरेको छ।