अस्पतालकाे सदस्य

यस पाल्पा अस्पताल सदस्यहरू

नि.मे.सु. डा. राजेन्द्र बहादुर जि.सी