यस अस्पतालबाट मिति २०८०/०५/०२ गते लिएको लिखित परीक्षमा अन्तर्वाताका लागि छनौट सम्बन्धी सूचना ।

Palpa Hospital समाचार