नि: शुल्क पुरुष बन्ध्याकरण (Vasectomy) सम्बन्धि सूचना।

Palpa Hospitalसमाचार, सूचना